Logo
← Zpět na Úvodní stránku

Bakalářské státnice

Jak probíhají státnice a obhajoba bakalářky?

Aneb informace přímo od studentů pro studenty - BSZZ červen 2013. Jak je patrné z rozpisu, celé to trvá zhruba hodinu. V praxi méně (30 až 40 minut), protože komise si chce občas udělat pauzu a jít dříve domů. Scénář je zhruba následující:

1. Prezentace bakalářské práce

Nejdříve probíhá prezentace bakalářky (cca 10 minut), po které odpovíte na otázky vedoucího a oponenta (také cca 10 minut); pokud někoho něco zaujalo, může v krátkosti dojít ještě k jakési rozpravě nebo upřesnění/doplnění.

Tipy a rady:

2. Otázky komise

Potom vám členové komise položí dvě nebo tři otázky. Seznam oficiálních okruhů jste už jistě zaregistrovali: http://www.fel.cvut.cz/education/bachelor/topicsEEM.html

Postřehy:

Položené otázky:

Níže uvádíme pár konrétních otázek, které padaly v minulých letech (konkrétně při letních státnicích 2013):

Katera ekonomiky

HONZA PETRÁŠEK
Beneš: Metody hodnocení projektů, typy účetních výkazů, druhy (provozní, investiční, ...) a výpočet cash flow (přímo vs. nepřímo).
Vastl: Princip transformátorů (Faradayův indukční zákon), logické odvození jeho ztrát (rozptylem, hysterezní smyčkou a oteplením vinutí).
VOJTA TULLI
Vítek: Magický čtyřúhelník.
Velebil: Primitivní funkce.
PAVEL KLABAN
Vašíček: Diskont, vzorec, opportunitiy cost, IRR, NPV.
Urbánek: Teplota, jak funguje teploměr, roztažnost kovů (objemová, délková), termočlánek, závislost rezistivity (konduktivity) polovodičů/vodičů na teplotě.
BARBORA ŘEHOŘOVÁ
Vašíček: Kritéria na hodnocení investic (NPV, IRR, doba splacení).
Urbánek: Impregnace, sušení.
PETR CAISL
Vašíček: Odpisy, způsoby odepisování, kam by se zařadila v daňovém odpisování jaderná elektrárna?
Velebil: Definice derivace, geometrický význam derivace, funkce která derivaci nemá + vypočítat příklad, význam vyšších derivací.
JAKUB ŠMÍD
Vastl: Odpisy - daňové, účetní, co se stane po konci životnosti, morální zastarání.
Mach: Pásový model, teplotní závislost vodivosti vodičů a polovodičů.
VERONIKA POHANKOVÁ
Vašíček: Zisk (ekonomický vs. účetní).
Velebil: Soustavy lineárních rovnic (počet řešení dle hodnosti, matice soustavy 2x2 a 3x3 - jaká je hodnost matice když nemá soustava řešení atd.).
VOJTA JELENECKÝ
Vastl: Diskontní sazba, co to je, nominální X reálná, od čeho se odvíjí pro soukromou osobu a pro velké firmy, vážená cena kapitálu a vliv daní na ni.
Pivoňka: Moment asynchronního stroje, urychlující, poháněcí a zátěžný moment, podmínky generátorického chodu asynchronního stroje, chod asynchronního generátoru v ostrovní síti - nutnost kompenzace kapacitní baterií, co je skluz a jak se spočítá.
EDUARD MAJLING
Beneš: Porovnání investic s různou dobou životností (stačilo mu RCF - jak to spočítat, kdy to lze použít).
Sobotíková: Číselné řady - co to je, kdy konverguje/diverguje, kritéria konvergence/divergence (srovnávací, podílové, odmocninové, ...).

Katedra energetiky

JOSEF NÁDVORNÍK
Jíra: Odvození vzorců z ampérova zákona pro magnetickou intenzitu pro válcový vodič vně i uvnitř vodiče + nakreslit její průběh.
Cimbolinec: Odporníkové sítě, schéma, jak tečou proudy při zemním spojení, proč se dává odporník, fázorák proudů.
Mindl: Čím se vypíná zkrat, druhy vypínačů, jaké se používají pro VN a jaké pro VVN, princip vypínače, MTP, princip a funkce jističe.
Kuba: Výroba silových kabelů, jaké se v ČR vyrábí, popsat zkratku AYKY, jaká izolace se používá u kabelů do 35kV (PVC) a jaká se používá pro vyšší napětí (XPE), proč a jaká je závislost ztrát na napětí (kvadrát).
Postřehy: čím lepší je bakalářská práce, tím víc se snaží nevyhodit. Chovat se jako člověk...

← Zpět na Úvodní stranu.


„Musíme si pomáhat“
Aktualizováno v únoru 2014 · O webu · Vytvořil Roman Zemánek · Fandíme Linuxu